LEGAL IURIS urobí všetko pre Vás!

O nás

Konateľom spoločnosti je JUDr. Pavol Krajec, ktorý je vedený v zozname Slovenskej advokátskej komory pod evidenčným číslom 6265.

Konateľ spoločnosti JUDr. Pavol Krajec koná v mene a na účet obchodnej spoločnosti. Konateľ spoločnosti JUDr. Pavol Krajec je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od roku 2012. 

Služby

Obchodná spoločnosť poskytuje právne služby na úseku týchto právnych odvetví:

      -          občianske právo

      -          obchodné právo

      -          právo duševného vlastníctva

      -          zmenkové a šekové právo

      -          právo obchodných spoločností a družstiev

      -          právo hospodárskej súťaže

      -          právo nekalej súťaže

      -          správne právo

      -          právo nehnuteľností

     -          rodinné právo

Kontaktujte nás teraz!

História

Obchodná spoločnosť LEGAL IURIS - advokátska kancelária s.r.o. bola založená v roku 2012 a sídli v Rožňave. Spoločnosť vznikla dňa 24.10.2012 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I. 

Spoločnosť sa zaoberá širokým profilom poskytovania právnych služieb. Spoločnosť je jedinou obchodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje výlučne právne služby v okrese Rožňava. Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti. Spoločnosť je poistená proti zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie na poistnú sumu 1.500.000,- EUR.